top of page

Αναλάβετε την Ευθύνη πρόγραμμα

Η Ένωση Επιστημονικής μελέτης και Τεχνολογικής εφαρμογής Βηρυλλίου (Beryllium Science and Technology Association - BeST) σάς καλωσορίζει στο πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντος για το βηρύλλιο, με την επωνυμία «Be Responsible (Αναλάβετε την Ευθύνη)». Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε μια εισαγωγή στις συνήθεις χρήσεις του βηρυλλίου, καθώς και πληροφορίες και οδηγίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά των παραγωγή και επεξεργασία υλικών που περιέχουν βηρύλλιο.  Η BeST αντιπροσωπεύει τους κύριους εισαγωγείς βηρυλλίου στην ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε μια αναλυτική έκδοση του προγράμματος «Be Responsible» στην Αγγλική γλώσσα, στη διεύθυνση  www.berylliumsafety.eu.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Βρυξέλλες

 

Τηλ.: +32 (0)2 213 74 20

 

Email: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΗΡΥΛΛΙΟ;

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi

Το βηρύλλιο είναι ένα φυσικά απαντώμενο χημικό στοιχείο που εξάγεται από ορυκτά ως μέταλλο βηρυλλίου. Το καθαρό μέταλλο βηρυλλίου έχει ασυνήθιστα υψηλό σημείο τήξης και είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στερεά, χημικά στοιχεία με σταθερά ισότοπα. Αν και το βάρος του είναι μόνο το ένα τρίτο αυτού του αλουμινίου, το βηρύλλιο έχει έξι φορές την ειδική ακαμψία του χάλυβα.

What is the most common use

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ;

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Το βηρύλλιο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως μεταλλικό κράμα χαλκού βηρυλλίου (copper beryllium - CuBe), με περιεκτικότητα βηρυλλίου 2% ή μικρότερη. Οι συνήθεις μορφές CuBe που υποβάλλονται σε επεξεργασία για παραγωγή στη βιομηχανία περιλαμβάνουν σχήματα βέργας, ράβδου, σωλήνα, πλάκας και λωρίδας.  Τα κράματα που περιέχουν βηρύλλιο χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ιατρικό εξοπλισμό, στην αναζήτηση ενεργειακών πόρων, σε υποθαλάσσιες κατασκευές, πλαστικά καλούπια, διακόπτες πίεσης, αεροσκάφη, στην αεροδιαστημική, στις επικοινωνίες, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κατασκευή βαρέων μηχανημάτων όπου η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής των υλικών είναι κρίσιμης σημασίας.

Potential Health Effects

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΗΡΥΛΛΙΟ

image005.png

Η επεξεργασία υλικών που περιέχουν βηρύλλιο μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο για την υγεία, όταν δεν εφαρμόζονται οι πρακτικές ασφάλειας, ιδιαίτερα σε διεργασίες που δημιουργούν σκόνη. Η εισπνοή των αερομεταφερόμενων σωματιδίων βηρυλλίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο σε ευαισθητοποιημένα άτομα, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. 

Οι εταιρείες κατασκευής και διανομής προϊόντων που περιέχουν βηρύλλιο συντάσσουν Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet - SDS), Δελτία Πληροφοριών Προϊόντος (Product Information Sheet - PIS) ή Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (Safety Information Sheet - SIS) που παρέχουν επιπλέον οδηγίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα εν λόγω δελτία προτού χρησιμοποιήσουν υλικά που περιέχουν βηρύλλιο στην εργασία τους.

BWPM

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΒΗΡΥΛΛΙΟ

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Για όλες τις διεργασίες που δημιουργούν σκόνη που περιέχει αερομεταφερόμενα σωματίδια ή αναθυμιάσεις βηρυλλίου, πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ έλεγχοι έκθεσης, όπως σύστημα εξαερισμού με τοπική απαγωγή. Η έκθεση των εργαζομένων στο όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας (occupational exposure limit - OEL) δεν είναι εμφανής. Απαιτείται η συλλογή δειγμάτων αέρα από υγιεινολόγο ή άλλον κατάλληλα καταρτισμένος και πιστοποιημένο επαγγελματία στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ώστε να γίνει σύγκριση με το ισχύον όριο έκθεσης OEL.  

Το επίκεντρο του προγράμματος «Be Responsible» από την BeST είναι το Μοντέλο Προστασίας Εργαζομένων που χρησιμοποιούν Βηρύλλιο (Beryllium Worker Protection Model - BWPM), το οποίο βασίζεται σε οκτώ στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση και τους εργαζομένους.

Φροντίστε

                           

                  Να μην εισέλθουν σωματίδια                  Οι χώροι εργασίας με βηρύλλιο                          βηρυλλίου στους πνεύμονες                   να παραμένουν καθαροί 

                           

                           

                  Να μην έρθουν σε επαφή                         Να μην έρθουν σε επαφή                                     σωματίδια βηρυλλίου με το                     σωματίδια βηρυλλίου με τα  

                  δέρμα σας                                                    ρούχα σας

                           

               

                  Να παραμείνει το βηρύλλιο                     Να παραμείνει το βηρύλλιο                                  στην πηγή                                                    στον χώρο εργασίας 

                         

                           

                  Να παραμείνει το βηρύλλιο                    Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν                    στο εργοστάσιο                                         να είναι προετοιμασμένοι 

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Ελπίζουμε να είναι κατανοητό ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι μια ενιαία προσέγγιση και ότι οι τελικοί χρήστες μπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσουν ολόκληρο ή μέρος του μοντέλου στον χώρο εργασίας τους. Για την επιτυχία αυτού του μοντέλου αναγνωρίζεται ότι εξαιρετική απόδοση ασφάλειας για το βηρύλλιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού της ανάληψης ευθύνης για την ασφάλεια από πλευράς του υπεύθυνου διαχείρισης εργασιών, μιας πειθαρχημένης χρήσης του μοντέλου προστασίας των εργαζομένων με βηρύλλιο και της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων.

Controlling Workplace Exposures

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Το μοντέλο BWPM παρέχει χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες σε διαχειριστές λειτουργίας εγκαταστάσεων με εργαζόμενους που χειρίζονται υλικά που περιέχουν βηρύλλιο, με τρόπους που δημιουργούν αερομεταφερόμενα σωματίδια. Το μοντέλο προωθεί τη χρήση ελέγχων των μηχανικών και εργασιακών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας, για τον έλεγχο της πιθανής έκθεσης των εργαζομένων.  Οι έλεγχοι έκθεσης πρέπει να αξιολογούνται και να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, για τον περιορισμό της δημιουργίας και διασποράς της σκόνης. Είναι απαραίτητοι για να παραμένουν καθαροί οι χώροι εργασίας, στους οποίους πραγματοποιείται η επεξεργασία βηρυλλίου, και για να μην εισέρχονται σωματίδια βηρυλλίου στους πνεύμονες, να μην έρχονται σε επαφή με το δέρμα, τα ρούχα, κατά τη διαδικασία εργασίας, στον χώρο εργασίας και στην περιοχή του εργοστασίου. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδευτούν σε ασφαλείς διαδικασίες εργασίας.

Τα κύρια μέσα για τη μείωση της έκθεσης είναι οι μηχανικοί έλεγχοι και να διατηρούνται οι χώροι εργασίας εμφανώς καθαροί.  Η διαδικασία απομόνωσης με σύστημα εξαερισμού με τοπική απαγωγή και η επεξεργασία σε υγρή μορφή είναι συνήθως αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου της δημιουργίας αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Ενδέχεται να απαιτείται χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΕΑΠ), όπως αναπνευστήρας, γάντια, προστατευτικά ρούχα και καλύμματα παπουτσιών. 

Μπορείτε να βρείτε ένα Εργαλείο με Πληροφορίες για την Έκθεση που κατηγοριοποιεί τις πιθανότητες κινδύνου ανά τύπο εργασίας και παρέχει οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένα επιχειρησιακά ζητήματα από την BeST στη διεύθυνση: www.berylliumsafety.eu. Το εργαλείο περιλαμβάνει επίσης βοηθήματα για την κατάρτιση των εργαζομένων.

Medical Surveillance of Workers

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ​

OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη-μέλη σχετικά με την επίβλεψη της υγείας κατά την εργασία. Ωστόσο, η BeST συνιστά σε κάθε εργαζόμενο που εμφανίζει σημάδια ή συμπτώματα έκθεσης στο βηρύλλιο να ζητά τη γνώμη ιατρού με εμπειρία σε χρόνιες πνευμονικές παθήσεις. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δύσπνοια, ανεξήγητο βήχα, κόπωση, απώλεια βάρους, πυρετό και νυχτερινή εφίδρωση. Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ορίσει σημεία επαφής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τα οποία συνήθως είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Μια λίστα με κομβικά σημεία επαφής ανά χώρα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, στα Αγγλικά.

Uses, Benefits and Critical Applications

ΧΡΗΣΕΙΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ​

strip after pressed-1.jpg

Λόγω του απαράμιλλου συνδυασμού ιδιοτήτων του, το βηρύλλιο και τα υλικά που περιέχουν βηρύλλιο έχουν καταστεί ιδιαίτερης σημασίας για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και κυβερνητικών εφαρμογών.  Αυτά τα υλικά προσφέρουν ασυναγώνιστα οφέλη στην κοινωνία και είναι το υλικό επιλογής σε εφαρμογές, όπου η επιτυχία είναι κρίσιμης σημασίας. Το βηρύλλιο έχει χαρακτηριστεί ως πρώτη ύλη κρίσιμης σημασίας (Critical Raw Material - CRM) στην ΕΕ και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας της ΕΕ από την πρώτη δημοσίευσή του το 2011.

bottom of page